Alles over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en het Schone Lucht Akkoord (SLA)

Open haarden zijn veruit de meest vervuilende verwarmingstechniek. Verwarming van woningen met behulp van open haarden is ongeveer 250 maal schadelijker dan verwarming met moderne gasgestookte toestellen (centrale verwarming).

Dat is de conclusie van een studie van het instituut CE Delft ("Committed to the Environment") om de milieuschadekosten van verschillende technologiën voor woningverwarming te vergelijken, in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen, maart 2019. Te downloaden via https://www.ce.nl/publicaties/download/2711

De studie onderzoekt de milieuschadekosten ten gevolge van verschillende manieren van woningverwarming in Vlaanderen voor de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Over het algemeen blijkt dat verwarmingstechnieken op woningniveau (dus geen collectieve verwarmingsinstallaties) die gebruik maken van hout, veel hogere milieuschadekosten hebben dan technieken die gebruik maken van aardgas of stookolie. Ook de nieuwste houtgestookte individuele  toestellen voor ruimteverwarming (zoals gesloten houtkachels of ketels die op hout worden gestookt) hebben schadekosten die 5 tot 12 keer hoger zijn dan de milieuschadekosten van de schoonste gasgestookte CV-ketels. In tegenstelling tot open haarden worden deze modernere kachels en ketels wel steeds meer als hoofdverwarming gebruikt. Dit leidt tot gezondheidsschade en negatieve effecten voor natuur en gebouwen.

De cijfers in de samenvatting van het rapport zijn gebaseerd op de stedelijke omgeving in Vlaanderen. Milieuschadekostenfactoren in stedelijke omgeving zijn hoger dan die in de landelijke omgeving. Voor alle duidelijkheid: de schadekosten zijn voor particuliere houtstook en dus niet voor zakelijke installaties waarvoor strengere eisen gelden en die  regelmatig gekeurd moeten worden.

Op dit moment wordt bezien waar de beschreven milieuschadekosten in Nederland afwijken van de Vlaamse situatie. Emissiefactoren, en daarmee milieuschadekosten, worden daarnaast mede bepaald door het al dan niet toepassen van nageschakelde filters op de rookgasafvoer, zoals beschreven in hfd. 6 van het rapport.

In rapport PBL 28-05-2019 lezen we:

 

Om de blootstelling van de Nederlandse bevolking aan fijnstof en roet op de lange termijn (2025-2030) te verlagen, zoals het kabinet wil, is het veruit het meest effectief om maatregelen te nemen gericht op houtstook in woningen. Blootstelling aan stikstofdioxide kan op de lange termijn effectief bestreden worden met verkeersmaatregelen. Om blootstelling aan deze emissies op de korte termijn (2020-2025) tegen te gaan heeft de uitfasering van dieselauto’s zonder roetfilter het grootste potentieel.

Hier meer informatie

Het Gerechtshof Den Haag heeft uitspraak gedaan in de rechtszaak van Milieudefensie voor gezonde lucht tegen de Nederlandse Staat (lees de achtergrond).

Het Hof zegt dat Nederland aan de Europese luchtkwaliteitswet moet voldoen, maar dat de Staat inmiddels al gehoor gegeven heeft aan die eis via de recente aanpassing van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Zie het bericht van Milieudefensie waar ook de uitspraak van het Hof kan worden gedownload.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat reageerde als volgt:

“Het Hof heeft bevestigd dat we met het aangepaste Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit voldoende doen om op de kortst mogelijke termijn overal in Nederland aan de grenswaarden te voldoen. Daar ben ik blij mee. Schone lucht is voor ons allemaal van levensbelang, daarom ben ik blij met alle aandacht voor dit onderwerp.

Ook deze rechtszaak draagt daaraan bij. Wat mij betreft is deze uitspraak een extra stimulans om een ambitieus luchtkwaliteitsbeleid te blijven voeren. Zo werken we momenteel hard aan het Schone Lucht Akkoord. Daarbij gaat het om een permanente verbetering van de luchtkwaliteit ter vermindering van de gezondheidsrisico’s door luchtverontreiniging: lagere concentraties stikstofdioxide en fijnstof verminderen de volksgezondheidsrisico’s.

Hiermee werkt het kabinet – conform het advies van de Gezondheidsraad – toe naar de advieswaarden van de WHO. Ons streven is om onze inzet voor het Schone Lucht Akkoord voor de zomer bekend te maken.“

Vandaag is het gewijzigde Activiteitenbesluit Milieubeheer gepubliceerd (zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-170.html). Daarin worden de voorschriften voor de belangrijke emissies aangescherpt, in lijn met Europese regelgeving, die grootschalige energieopwekking en afvalverbranding in energiecentrales in de hele EU milieuvriendelijker maakt.

Staatssecretaris Van Veldhoven: “Schone lucht is belangrijk voor ons allemaal; het gaat er uiteindelijk om dat we minder vervuiling inademen. Ik ben blij dat de strengere eisen aan grote installaties bij bijvoorbeeld raffinaderijen en energiecentrales, nu verankerd zijn in wetgeving. Europese regels zijn hier cruciaal, want luchtvervuiling komt voor een belangrijk deel van over de grens.”

UItspraak wordt op 7 mei 2019 verwacht in de rechtszaak van Milieudefensie tegen de Nederlandse Staat. De belangrijkste eis is dat Nederland minimaal aan de Europese luchtkwaliteitswet voldoet.

Na eerdere rechtszaken waar de rechter het met Milieudefensie eens was dat er niet voldaan wordt aan de Europese normen voor luchtkwaliteit maar dat de Nederlandse Staat dat niet te verwijten viel is Milieudefensie in hoger beroep gegaan.

De zitting van het hoger beroep was op 18 februari 2019.

Het Algemeen Dagblad van 18 februari schrijft hierover:

Nederland voldoet bij lange na niet aan de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO stelt voor gezonde lucht. Daarmee schendt Nederland ‘de zorgplicht die het heeft voor burgers’, bracht de advocaat van Milieudefensie naar voren, er op wijzende dat er wel Europese grenswaarden zijn, maar dat die niet voldoende zijn voor de gezondheid. Dat is al bekend sinds 2005. Nederland loopt desalniettemin niet hard om effectieve maatregelen te nemen tegen ‘deze sluipmoordenaar’ met een ‘bizar hoog aantal doden en nog veel meer zieken’, aldus de advocaat.

De raadsman van Milieudefensie citeerde berekeningen van het RIVM om aan te tonen dat er weer meer overschrijdingen van de hoeveelheid fijnstof in de lucht zijn en dat dit in de toekomst vaker zal voorkomen.
Maar volgens de Staat is dat juist niet het geval en wordt wel degelijk erkend dat de Europese grenswaarden onvoldoende zijn.
De landsadvocaat zei dat de luchtkwaliteit de afgelopen decennia wel is verbeterd en haalde daarbij eveneens metingen van het RIVM aan. De meeste overschrijdingen van de waarden zijn in stedelijke gebieden waar veel verkeer is of rond intensieve veehouderij.
Daarom werkt de landelijke overheid samen met gemeenten om knelpunten op te lossen. Bovendien wordt volgens de landsadvocaat de laatste hand gelegd aan het Schone Lucht Akkoord waarin maatregelen en doelstellingen staan om de lucht nog verder te verbeteren.

Zie ook

https://milieudefensie.nl/actueel/vandaag-hoger-beroep-milieudefensie-in-rechtszaak-voor-gezonde-lucht

en

https://milieudefensie.nl/recht-op-gezonde-lucht/veelgestelde-vragen-over-onze-rechtszaak-voor-gezonde-lucht#1--waarom-klaagt-milieudefensie-de-nederlandse-staat-aan-

logo milieudefensie

Laatste nieuws

Open haarden zijn veruit de meest vervuilende verwarmingstechniek. Verwarming van woningen met behulp van open haarden is ongeveer 250 maal schadelijker dan verwarming met moderne gasgestookte toestellen...
In rapport PBL 28-05-2019 lezen we:   Om de blootstelling van de Nederlandse bevolking aan fijnstof en roet op de lange termijn (2025-2030) te verlagen, zoals het kabinet wil, is het veruit het meest...
Vandaag is het gewijzigde Activiteitenbesluit Milieubeheer gepubliceerd (zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-170.html). Daarin worden de voorschriften voor de belangrijke emissies aangescherpt, in lijn met Europese regelgeving,...
Het Gerechtshof Den Haag heeft uitspraak gedaan in de rechtszaak van Milieudefensie voor gezonde lucht tegen de Nederlandse Staat (lees de achtergrond). Het Hof zegt dat Nederland aan de Europese...

Actuele luchtkwaliteit

luchtmeetnet

Gegevens van luchtmeetnet.nl

Klik hier