21
vr, sept

Kennisgeving aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018

Het doel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren ten behoeve van de volksgezondheid zodat ze voldoen aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof die door de Europese Gemeenschap in 2008 zijn vastgesteld. Het programma is in 2009 opgesteld door het kabinet samen met de rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden.

Van dinsdag 27 maart tot en met maandag 7 mei 2018 kon iedereen een zienswijze geven over het concept-kabinetsbesluit Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018. 

Achtergrond

In het NSL werken de Rijksoverheid en de decentrale overheden samen om de luchtkwaliteit te verbeteren ten behoeve van de volksgezondheid, gericht op het overal voldoen aan de (Europese) grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10). De meest recente resultaten van de monitoring van het NSL kunt u bekijken op: www.nsl-monitoring.nl.

Reden voor aanpassing

De reden om het NSL aan te passen is dat op een aantal punten nog niet voldaan wordt aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. Uit de monitoringsrapportage NSL 2017 blijkt dat in het grootste deel van Nederland wordt voldaan aan de grenswaarden voor NO2 en PM10. De norm voor NO2 wordt nog overschreden langs een aantal drukke straten in binnensteden. De norm voor PM10 wordt nog overschreden op een beperkt aantal punten in gebieden met intensieve veehouderij. Het Rijk heeft samen met de decentrale overheden een aanpak opgesteld om het oplossen van de overschrijdingen van de EU-grenswaarden verder te versnellen en te concretiseren, om zo snel mogelijk overal de grenswaarden voor luchtkwaliteit te halen. Gezamenlijk wordt gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden. Deze maatregelen worden vastgelegd in de Aanpassing NSL 2018.

Wat houdt de aanpassing in?

Het huidige NSL blijft in stand, er wordt een knelpuntenanalyse en maatregelenpakket aan toegevoegd. In de knelpuntenanalyse wordt ingegaan op de oorzaak van de overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit. In de maatregelenpakketten wordt ingegaan op de maatregelen gericht op de versnelling van het halen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit.

Zienswijze

Alle documenten staan op www.platformparticipatie.nl/ aanpassingnsl2018.

VERVOLG

Na afloop van de reactietermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen beoordeeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord die aan het parlement wordt aangeboden. In deze Nota van Antwoord wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze wordt betrokken bij het concept-kabinetsbesluit Aanpassing NSL 2018.

Indieners van een zienswijze ontvangen bericht zodra de Nota van Antwoord is verschenen.

Meer informatie op www.platformparticipatie.nl/ aanpassingnsl2018 en www.nsl-monitoring.nl.


 

Wat willen we met de website ONGEZONDE LUCHT?

Lees het straks hier.

Site in opbouw

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat: “We weten steeds beter hoe essentieel luchtkwaliteit is voor onze gezondheid. Schone lucht is van levensbelang en een veilig niveau van verontreiniging bestaat niet".