Air pollution and climate change

Nine out of ten people breathe polluted air every day. In 2019, air pollution is considered by WHO as the greatest environmental risk to health. Microscopic pollutants in the air can penetrate respiratory and circulatory systems, damaging the lungs, heart and brain, killing 7 million people prematurely every year from diseases such as cancer, stroke, heart and lung disease. Around 90% of these deaths are in low- and middle-income countries, with high volumes of emissions from industry, transport and agriculture, as well as dirty cookstoves and fuels in homes.

The primary cause of air pollution (burning fossil fuels) is also a major contributor to climate change, which impacts people’s health in different ways. Between 2030 and 2050, climate change is expected to cause 250 000 additional deaths per year, from malnutrition, malaria, diarrhoea and heat stress.

In October 2018, WHO held its first ever Global Conference on Air Pollution and Health in Geneva. Countries and organizations made more than 70 commitments to improve air quality. This year, the United Nations Climate Summit in September will aim to strengthen climate action and ambition worldwide. Even if all the commitments made by countries for the Paris Agreement are achieved, the world is still on a course to warm by more than 3°C this century.

Luchtvervuiling en klimaatverandering

Negen van de tien mensen ademen elke dag vervuilde lucht in. In 2019 beschouwt de WHO luchtvervuiling als het grootste milieurisico voor de gezondheid. Microscopische verontreinigende stoffen in de lucht kunnen de ademhalings- en bloedsomloop binnendringen en de longen, het hart en de hersenen beschadigen. Elk jaar sterven 7 miljoen mensen voortijdig aan ziekten zoals kanker, beroertes, hart- en longaandoeningen. Ongeveer 90% van deze sterfgevallen bevindt zich in landen met een laag en middelhoog inkomen, met grote hoeveelheden emissies door de industrie, het transport en de landbouw, evenals vuile kookovens en brandstoffen in woningen.

De primaire oorzaak van luchtverontreiniging (het verbranden van fossiele brandstoffen) levert ook een belangrijke bijdrage aan de klimaatverandering, die op verschillende manieren gevolgen heeft voor de gezondheid van mensen. Tussen 2030 en 2050 zal de klimaatverandering naar verwachting 250 000 extra sterfgevallen per jaar veroorzaken, van ondervoeding, malaria, diarree en hittestress.

In oktober 2018 hield de WHO haar allereerste wereldwijde conferentie over luchtverontreiniging en gezondheid in Genève. Landen en organisaties hebben meer dan 70 toezeggingen gedaan om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit jaar zal de Klimaattop van de Verenigde Naties in september gericht zijn op het versterken van klimaatactie en ambitie wereldwijd. Zelfs als alle toezeggingen van landen voor de Overeenkomst van Parijs zijn bereikt, staat de wereld nog steeds op koers deze eeuw met meer dan 3 ° C te verwarmen.

 

Ultrafijnstof.

 

Ultrafijnstof is een nog groter gevaar voor de gezondheid dan 'gewoon' fijnstof.

Zie hieronder een korte video waar getoond wordt hoe erg het is

 

 

Met dank aan de Monitor

 

Mensen rondom Schiphol en de regionale luchthavens maken zich zorgen om hun gezondheid. Hoe ongezond is de uitstoot van vliegtuigen? En wat zijn de regels voor ultrafijnstof?

Deze uitzending van het programma De Monitor met de titel Ultrafijnstof en vliegverkeer werd uitgezonden op dinsdag 29 mei door de NCRV.

De volledige uitzending kan hier bekeken worden.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een plan van de overheid om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Het NSL houdt rekening met voorgenomen grote projecten die de luchtkwaliteit verslechteren en zet hier maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren tegenover. Het pakket van maatregelen is zo opgesteld dat het de negatieve effecten van de ruimtelijke projecten ruimschoots compenseert.

Het doel van het NSL is te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn stof (PM10) in 2011 en stikstofdioxide (NO2).

Het Kenniscentrum Infomil zegt hierover:

Systematiek NSL

Het doel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren ten behoeve van de volksgezondheid zodat ze voldoen aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof die door de Europese Gemeenschap in 2008 zijn vastgesteld. Het programma is in 2009 opgesteld door het kabinet samen met de rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden (zie hierboven).

Van dinsdag 27 maart tot en met maandag 7 mei 2018 kon iedereen een zienswijze geven over het concept-kabinetsbesluit Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018. 

Achtergrond

In het NSL werken de Rijksoverheid en de decentrale overheden samen om de luchtkwaliteit te verbeteren ten behoeve van de volksgezondheid, gericht op het overal voldoen aan de (Europese) grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10). De meest recente resultaten van de monitoring van het NSL kunt u bekijken op: www.nsl-monitoring.nl.

Reden voor aanpassing

De reden om het NSL aan te passen is dat op een aantal punten nog niet voldaan wordt aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. Uit de monitoringsrapportage NSL 2017 blijkt dat in het grootste deel van Nederland wordt voldaan aan de grenswaarden voor NO2 en PM10. De norm voor NO2 wordt nog overschreden langs een aantal drukke straten in binnensteden. De norm voor PM10 wordt nog overschreden op een beperkt aantal punten in gebieden met intensieve veehouderij. Het Rijk heeft samen met de decentrale overheden een aanpak opgesteld om het oplossen van de overschrijdingen van de EU-grenswaarden verder te versnellen en te concretiseren, om zo snel mogelijk overal de grenswaarden voor luchtkwaliteit te halen. Gezamenlijk wordt gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden. Deze maatregelen worden vastgelegd in de Aanpassing NSL 2018.

Wat houdt de aanpassing in?

Het huidige NSL blijft in stand, er wordt een knelpuntenanalyse en maatregelenpakket aan toegevoegd. In de knelpuntenanalyse wordt ingegaan op de oorzaak van de overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit. In de maatregelenpakketten wordt ingegaan op de maatregelen gericht op de versnelling van het halen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit.

Zienswijze

Alle documenten staan op www.platformparticipatie.nl/ aanpassingnsl2018.

VERVOLG

Na afloop van de reactietermijn zijn alle zienswijzen die zijn binnengekomen beoordeeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en beantwoord in een Nota van Antwoord die aan het parlement is aangeboden. In deze Nota van Antwoord wordt vermeld op welke wijze de zienswijzen worden betrokken bij het concept-kabinetsbesluit Aanpassing NSL 2018.


Maakt u zich ook zorgen over de luchtkwaliteit?

Dan heeft u zonder twijfel uw zienswijze over de concept aanpassing van het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) naar de overheid gestuurd

Dat kon tot 8 mei.

Zie hier de zienswijze die wij ingediend hebben. In ons blog kunt u reacties geven.

Alle zienswijzen worden beoordeeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en beantwoord in een Nota van Antwoord die aan het parlement wordt aangeboden.

In de Nota van Antwoord wordt vermeld op welke wijze de zienswijzen worden betrokken bij het concept-kabinetsbesluit Aanpassing NSL 2018.


Op deze site (die nog in opbouw is) vindt u actuele informatie over de luchtkwaliteit en de invloed van de verschillende vervuilende bronnen.

www.ongezondelucht.nl: een initiatief van Ad Louter

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.