logo sla kl Januari 2020:  het Schone Lucht Akkoord is ondertekend.

 

Op 13 januari 2020 heeft de Minister voor Milieu en Wonen, samen met 36 gemeenten en 9 provincies *), het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend waarin een pakket maatregelen wordt gepresenteerd om "de lucht in Nederland schoner en gezonder te maken". Samen met de ondertekenaars zal gewerkt worden aan het opstellen van de uitvoeringsagenda van het SLA. Gemeenten en provincies die nog niet hebben ondertekend, kunnen in de loop der tijd toetreden tot het Akkoord.

Gezamenlijk hebben de partners in het SLA afgesproken dat de gezondheidsschade die door luchtverontreiniging uit Nederlandse bronnen wordt veroorzaakt, in 2030 minimaal moet zijn gehalveerd ten opzichte van 2016. Hiermee krijgt gezondheid een veel prominentere plek in het luchtbeleid. Het lopende Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) richt zich op het aanpakken van de plekken waar de luchtkwaliteit nog niet voldoet aan de Europese normen, het SLA streeft naar zo veel mogelijk gezondheidswinst voor iedereen in Nederland.

Om de halvering van de gezondheidsschade te bereiken stelt het SLA algemene maatregelen voor waarmee de 'deken van luchtverontreiniging' boven Nederland wordt aangepakt. Daarnaast staan er in het SLA gebiedsgerichte maatregelen voor dichtbevolkte locaties met hoge concentraties luchtverontreiniging, binnensteden en gebieden in de buurt van intensieve veehouderijen. Het akkoord stelt doelen en maatregelen voor die gericht zijn op 7 sectoren: (weg)verkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie, huishoudens (houtstook) en overige bronnen "de zogenaamde Themagroepen". Zo moeten de negatieve gezondheidseffecten van verkeersemissies bijvoorbeeld in 2030 met 70% zijn verminderd ten opzichte van 2016. Wat betreft de sector huishoudens streeft het SLA naar 'een dalende trend' van de emissies van houtstook. Verder zijn er 6 pilots: experimenten om de luchtvervuiling aan te pakken.

Via een "dashboard" kan men de voortgang van de uitvoeringsagenda SLA 2021-2023 volgen.

 *) Op dit moment (oktober 2022) hebben alle 12 provincies en ongeveer 100 gemeenten (van de 352) zich aangesloten bij het akkoord.

 logo sla kl Het SLA-akkoord is hier te lezen
tijdlijn Voor een chronologisch overzicht klik hier
dashboard sla kl Hier het "Dashboard"
  Zie de "Thema's en Pilots"